Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması

Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. (“Progim Yalın Dönüşüm & Yazılım”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ProgimYalınDönüşüm olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve  İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM  tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler,  internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ‘ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM  hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM  veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ‘ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM  ‘ın ve PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM  ‘ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ‘ın ve PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM‘ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ‘ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ‘ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ‘a iletmeniz durumunda, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ‘a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak PROGİM YALIN DÖNÜŞÜM & YAZILIM ‘a iletmeniz gerekmektedir.